Referenties

Binnen Alliander heb ik meerdere projecten mogen leiden. Centraal binnen al mijn projecten was het creëren van draagvlak bij alle stakeholders. Dit heb ik gerealiseerd door proactieve en open communicatie, delen van kennis over duurzame en circulaire initiatieven en open staan voor elkaars ideeën. Het draagvlak, de open communicatie en de kennisdeling hebben gezorgd voor het borgen van de behaalde resultaten. Onderstaand een overzicht van de uiteenlopende resultaten.

Oude situatie

Traditioneel ontwerpproces

Traditioneel werkplekconcept (meerdere kantoor locaties)

Traditioneel inkoopproces o.b.v. kostprijs

Praktijk onderwijs voor technische opleidingen was aan uitbreiding en vernieuwing toe

Operationeel Steunpunt voor monteurs was aan verbouwing toe

Parkeerterrein niet aanwezig

Behaalde resultaten

Ontwerpproces met bouwteam volledig vanuit de duurzaamheidsambities inclusief optimale benutting van circulair materiaal gebruik

Activiteitgericht werkplekconcept (meerdere kantoor locaties)

Innovatief inkoopproces o.b.v. duurzaamheidsambities

Technisch praktijkonderwijs in een vernieuwende omgeving mede tot stand gekomen door gezamenlijk ontwerp van de docenten uit het praktijk onderwijs

Verbouwde operationele steunpunten voor monteurs, gemoderniseerd en verduurzaamd, middels juiste voorbereiding in logistieke processen, materiaal keuze en wijze van gebruik; Preventief asbest verwijderd uit het gebouw

Parkeerterrein aangelegd op een manier met extra aandacht voor klimaatadaptatie en zonder extra druk op de bestaande gemeentelijke infrastructuur zoals het riool

Oude situatie >
behaalde resultaten

Traditioneel ontwerpproces >

Ontwerpproces met bouwteam volledig vanuit de duurzaamheidsambities inclusief optimale benutting van circulair materiaal gebruik

Traditioneel werkplekconcept (meerdere kantoor locaties) >

Activiteitgericht werkplekconcept (meerdere kantoor locaties)

Traditioneel inkoopproces o.b.v. kostprijs >

Innovatief inkoopproces o.b.v. duurzaamheidsambities

Praktijk onderwijs voor technische opleidingen was aan uitbreiding en vernieuwing toe >

Technisch praktijkonderwijs in een vernieuwende omgeving mede tot stand gekomen door gezamenlijk ontwerp van de docenten uit het praktijk onderwijs

Operationeel Steunpunt voor monteurs was aan verbouwing toe >

Verbouwde operationele steunpunten voor monteurs, gemoderniseerd en verduurzaamd, middels juiste voorbereiding in logistieke processen, materiaal keuze en wijze van gebruik; Preventief asbest verwijderd uit het gebouw

Parkeerterrein niet aanwezig >

Parkeerterrein aangelegd op een manier met extra aandacht voor klimaatadaptatie en zonder extra druk op de bestaande gemeentelijke infrastructuur zoals het riool

De centrale hal van het Antoni van Leeuwenhoek verbindt alle functionaliteiten en alle gebouwen van dit vooraanstaande ziekenhuis. Een enorme uitdaging om hierin een ontwerp op tafel te krijgen waarin alle stakeholders zich kunnen vinden. Proactieve en open communicatie, betrekken van gebruikers bij het ontwerp en doortastendheid tonen als projectmanager zijn sleutelwoorden die hebben bijgedragen aan het realiseren van het ontwerp voor de vernieuwde centrale hal.

Gedurende mijn opdracht zijn er veel veranderingen tegelijkertijd doorgevoerd.

1) De afdeling is gereorganiseerd
2) Van decentralisatie naar centralisatie
3) Een nieuw CRM-systeem is geïmplementeerd

Deze drie grote veranderingen tegelijkertijd zorgde voor veel uitdagingen waaraan ik mijn bijdrage heb mogen leveren. Dit betrof het optimaliseren van processen zodat achterstanden weggewerkt konden worden. Het begeleiden van Europese aanbestedingen op vernieuwde wijze. Zorgen voor vertrouwen en verbinding binnen een afdeling waardoor samenwerkingen met andere afdelingen verbeterd zijn.